Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 88 /01) i članka 11 Zakona o športu ( Narodne novine” broj 111/97), Skupština VESLAČKOG KLUBA “ZAGREB”, održana 26.09.2015., donijela je

STATUT

VESLAČKOG KLUBA ” ZAGREB”

 1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge, o zastupanju, o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi o ostvarivanju javnosti rada udruge, o članstvu i članarini, pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti clanova, o unutarnjem ustroju, o tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti  članova, imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine, prestanku te postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge.

Članak 2.

Naziv kluba je : VESLAČKI KLUB “ZAGREB”.

Pored punog naziva upotrebljava se i kratica V.K. Zagreb.

Sjedište Kluba je u Zagrebu, Veslačka 27.

Članak 3.

Sukladno interesima i potrebama članova, a u cilju ostvarivanja svekolike aktivnosti u veslačkom sportu, Klub je osnovan 01.06.1930. godine pod nazivom VESLAČKI KLUB “USKOK”.  U svojoj povijesti promijenio je više naziva: „Uskok“, „Galeb“, „Grafičar“, „Trgovački“; a pod današnjim nazivom, Veslački klub “Zagreb”, djeluje od 13.03.1956. godine.

Veslački klub “Zagreb” je pravni sljednik svih veslackih organizacija koje su u kontinuitetu od dana osnivanja prethodnici Veslačkog kluba “ZAGREB”.

Članak 4.

Veslački klub “ZAGREB” je sportska udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.

Klub je neprofitna pravna osoba. Klub djeluje na području Grada Zagreba.

Članak 5.

Klub ima znak, zastavu i boju. Opis zastave i znaka utvrđuje Skupština, a upotreba se utvrduje odlukom Predsjedništva.

Znak kluba je modificirani grb Grada Zagreba s apliciranim plavim velikim slovom “Z” i veslima.

Zastava kluba je pravokutnog oblika, dijagonalno podijeljena na plavu i bijelu boju. U gornjem lijevom kutu, na bijeloj podlozi, apliciran je znak kluba.

Boja Kluba je plava, a takova je i boja vesala.

Članak 6.

Klub predstavljaju i zastupaju predsjednik i dopredsjednik Kluba.

U poslovima određenim Statutom, odnosno odlukom Predsjedništva Klub zastupa i tajnik.

Iste osobe ovlaštene su i da potpisuju korespodenciju, odnosno dokumentaciju Kluba.

Odlukom predsjedništva Kluba mogu se odrediti i druge osobe s pravima i obvezama u zastupanju u granicama posebno danih ovlaštenja.

Članak 7.

Pečat Kluba okruglog je oblika, promjera 30 mm. Uz rub pečata ispisan je tekst VESLACKI KLUB “ZAGREB” – Zagreb, a u sredini je znak Kluba.

Klub ima i pecat četrvtastog oblika s ispisanim nazivom, sjedištem i adresom Kluba.

Upotreba i čuvanje pečata uređuje se Uputstvom Predsjedništva, a provodi ga tajnik Kluba.

Članak 8.

Klub je udružen u :

– Sportsko društvo “ZAGREB”,

– Veslački Savez Zagreba,

– Hrvatski veslački savez.

Klub može biti član i drugih udruženja, ako je to u interesu Kluba.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

Članak 9.

Rad Kluba je javan. Javnost rada Kluba ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, te:

– pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan nacin.

– putem sredstava javnog priopćavanja.

 1. CILJEVI

Članak 10.

U ostvarivanju potreba i interesa članova, te ostvarivanju ukupnih aktivnosti u veslačkom sportu, CILJ Kluba je da svojim djelovanjem pridonosi:

– razvitku i promicanju veslačkog sporta,

– masovljenju i unapređenju veslačkog sporta kroz okupljanje, sportsku poduku i razvoj odgojnih funkcija što većeg broja članova, a prvenstveno djece i mladeži,

– poticanju vrhunskog sportskog stvaralaštva,

– stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih rezultata.

Članak 11.

Iz ovako postavljenih ciljeva proizlazi djelatnost Kluba:

– podizanje fizičkih, radnih i zdravstvenih sposobnosti članova kroz izvannastavne i školske aktivnosti učenika i studenata, trening i natjecanje takmičara, sportsko rekreacijske aktivnosti,

stalno podizanje kvalitete sportaša i stručnih kadrova,

– pripremanje ekipa za nastupe i u okvirima međunarodnih obveza Hrvatskog veslačkog saveza (reprezentacija),

– sudjelovanje u veslačkim natjecanjima u zemlji i inozemstvu,

– unapređenje zdravstvene zaštite veslača,

– upravljanje nekretninama;

– prikupljanje dokumentacije i sportske građe Kluba,

– suradnja s društvima, drugim sportskim klubovima, nadležnim ustanovama, poduzećima, obrazovnim institucijama, ZŠS i dr.;

-obavljanjem gospodarskih djelatnosti sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrste djelatnosti.

Članak 12.

Radi uspješnog izvršavanja poslova i zadataka navedenih u članku 11. ovog Statuta, Klub može zaključiti ugovore o radu, ugovore o djelu, te koristiti usluge svih članova Kluba u skladu s njihovim mogućnostima – sve u skladu s pozitivnim propisima.

 

 

 

 

 

III.      ČLANSTVO, PRAVA I OBVEZE

Članak 13.

Članom Kluba može postati svaka fizička osoba koja dragovoljnim pristupom izražava želju za bavljanjem veslačkim športom u okviru klupskih mogućnosti, odnosno da radi u Klubu na unapređenju veslačkog sporta.

Članovi Kluba mogu biti članovi drugog veslačkog kluba, osim ako su članovi upravljačkog tijela ili natjecatelji drugog veslačkog kluba.

Članak 14.

Članovi Kluba jesu:

 • redoviti članovi
 • članovi sekcija
 • počasni članovi

Članak 15.

Redovitim članom Kluba mogu postati svi punoljetni članovi koji su pisano zatražili upis u redovito članstvo kluba, a ispunjavaju za to propisane uvjete.

Za upis u redovito članstvo Kluba potrebno je imati preporuku najmanje dva redovita člana kluba.

Uvjeti za stjecanje članstva u redovite članove Kluba jesu:

 • najmanje dvije godine članstva u nekoj sekciji Kluba
 • aktivno sudjelovanje u radu Kluba
 • redovito plaćanje članarine
 • disciplinska nekažnjavanost u prethodnom članstvu sekcije.

Odluku o redovitom članstvu donosi predsjedništvo.

Članak 16.

Članovi sekcija su članovi kluba koji su učlanjeni u sekcije natjecatelja, školu veslanja, veterane, veslačku rekreaciju te u studentsku sekciju.

 1. Sekcija natjecatelji
 • kadeti
 • mlađi juniori
 • juniori
 • seniori

Natjecatelji su članovi Kluba koji su registrirani pri HVS-u i imaju natjecateljsku iskaznicu.

Natjecatelj ne mora biti ujedno i redoviti član Kluba.

 1. Škola veslanja

Članom škole veslanja mogu biti polaznici u pravilu do 13 godine života.

Iznimno polaznici mogu biti i stariji od 14 godina dok ne savladaju osnove veslanja ( 6 mjeseci, najviše 1 školsku godinu).

Nakon škole veslanja polaznici se usmjeravaju u natjecateljsku kategoriju prema godištu, odnosno u veslačku rekreaciju.

Uvjete za prelazak u natjecatelje donose stručna tijela Kluba.

 1. Veterani

Veterani su članovi kluba koji nastupaju na veslačkim natjecanjima.

Raspored i satnicu  korištenja objekata i opreme Kluba donosi Stručni odbor Kluba. Prijave za regate obavlja Stručni odbor Kluba.

 1. Veslačka rekreacija

Članovi ove sekcije mogu koristiti objekte i opremu Kluba prema planu Stručnog odbora kluba.

 1. Studentska sekcija

Članovi studentske sekcije mogu biti studenti sveučilišta i veleučilišta u Zagrebu.

Klub vodi popis svojih članova. Popis članova iz stavka 1. ovog članka vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Klubu, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u Klubu.

Članak 17.

Počasnim članom postaje se na temelju odluke Predsjedništva, a izbor se obavlja među sportašima, sportskim djelatnicima i drugim osobama, na temelju osobitih zasluga za Klub.

Članak 18.

Članom kluba se postaje upisom u registar članova temeljem odluke predsjedništva. Prava i obveze člana Kluba stječu se danom upisa. Potpisom pristupnice novi član se obvezuje da će se pridržavati odredaba Statuta i drugih akata Kluba. Članovima Kluba izdaje se članska iskaznica. Izgled, sadržaj i način izdavanja utvrđuje  Predsjedništvo posebnom odlukom.

Članak 19.

Prava članova Kluba jesu: sudjelovanje u svim aktivnostima Kluba, korištenje objektima i opremom, a u skladu s planovima i programima, prisustvovanje sjednicama Skupštine i drugih organa Kluba, pravo izbora u radna tijela kluba, predlaganje mjera i aktivnosti radi što boljeg i uspješnijeg ostvarivanja zadataka Kluba.

Samo redoviti članovi kluba imaju pravo birati i biti birani u tijela upravljanja Kluba.

Članovi Kluba su dužni: pridržavati se Statuta i drugih akata, te odluka Skupštine i organa upravljanja Klubom, maksimalno doprinositi svom osobnom sportskom uzdizanju pridrzavajuci se savjeta stručnjaka u Klubu, čuvati ugled Kluba i imovinu, da se dolično i sportski ponašaju, da redovito plaćaju članarinu čiji iznos određuje Predsjedništvo za svaku tekuću godinu, te da svojim aktivnostima djeluju na napredak Kluba i veslačkog sporta uopće.

Pored obveza iz stavka 3. ovog članka članovi sekcije-natjecatelji dužni su redovito trenirati i sudjelovati na natjecanjima kada budu pozvani.

Članak 20.

Članstvo u Klubu prestaje:

 • dragovoljnim istupom,
 • davanjem ispisnice ili brisanjem iz Upisnika,
 • isključenjem iz članstva u slučaju da član namjerno ili iz krajnjeg nemara radi protivno interesima Kluba, grubo kršeći utvrđena pravila, radnu i sportsku stegu.

Neplaćanjem članarine članstvo u klubu ne prestaje već se prava i obveze člana stavljaju u stanje mirovanja, odnosno član Kluba koji ne plati članarinu ne može ostvariti nikakva prava vezana uz članstvo, dok ne plati zaostale članarine u cijelosti.

Odluku o isključenju iz članstva Kluba za sve kategorije članova donosi Predsjedništvo. Protiv odluke o isključenju član može podnijeti žalbu Skupštini putem Predsjedništva, čija je odluka konačna.

Članak 21.

Protiv člana može se pokrenuti stegovni postupak za slučaj povrede klupske stege, neizvršavanja postavljanih zadataka, nesportskog ponašanja ili drugih prekršaja u Klubu ili izvan njega.

Postupak vodi Stegovna komisija sastavljena od tri člana koje bira i opoziva Skupština.

Stegovni postupak vodi se suglasno odredbama Stegovnog pravilnika Veslačkog saveza Hrvatske.

Mandat članova Stegovne komisije traje 4 godine. Protiv odluke Stegovne komisije može se u roku od 15 dana od dana dostave odluke podnijeti žalba Predsjedništvu čija je odluka konačna.

 

 

 1. UPRAVLJANJE POSLOVIMA KLUBA

Članak 22.

Organi upravljanja Klubom jesu:

– Skupština

– Predsjedništvo

– Predsjednik

– Tajnik

– Nadzorni odbor

– Stegovna komisija

 1. Skupština

Članak 23.

Skupština je najviše tijelo Kluba.

Skupština može biti redovita, izborna, izvanredna i svečana.

Skupština redovito zasjeda najmanje jednom godišnje, dok se izborna Skupština održava svake četiri godine.

Članak 24.

Sjednicu Skupštine saziva Predsjedništvo na vlastitu inicijativu, najkasnije petnaest dana prije njenog održavanja, uz objavu dnevnog reda, mjesta i vremena održavanja. Poziv na Skupštinu s prijedlogom Dnevnog reda, te danom i mjestom održavanja sjednice objavljuje se na oglasnoj ploči Kluba 15 dana prije održavanja sjednice Skupštine, a samo redovitim članovima Kluba s pravom glasa na Skupštini dostavlja se emailom ili poštom osam dana prije održavanja.

Sjednica Skupštine se mora sazvati ako to od Predsjedništva zatraži Nadzorni odbor ili jedna trećina članova Skupštine. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu Skupštine u roku od petnaest dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelj, na način kako je to navedeno u ovom članku.

Na sjednici Skupštine bira se Predsjednik Skupštine, javnim glasovanjem članova Skupštine i to većinom glasova nazočnih članova Skupštine, a po prijedlogu Predsjednika kluba, odnosno sazivača Skupštine.

Do konstituiranja Skupštine sjednicom rukovodi Predsjednik Kluba ako je Predsjedništvo sazvalo Sjednicu, a ako je sjednicu sazvao Nadzorni odbor do konstituiranja Skupštine sjednicom rukovodi Predsjednik Nadzornog odbora, a u slučaju kada je sjednica Skupštine sazvana po prijedlogu jedne trećine članova Skupštine tada, do konstituiranja Skupštine istom rukovodi najstariji član od predlagatelja, a po konstituiranju Skupštine istom rukovodi Predsjednik SKupštine.

O radu Skupštine vodi se zapisnik u koji se unosi tijek raspravljanja i doneseni zaključci.

Zapisnik potpisuje predsjednik Skupštine, zapisničar i dva ovjerovitelja.

Članak 25.

Članovi Skupštine Kluba su svi redoviti članovi kluba sa pravom glasa. Redoviti članovi gube pravo glasa na Skupštini ukoliko nisu do datuma sazivanja Skupštine podmirili sve obveze (platili članarinu ) prema Klubu u zadnje 3 godine.

Svi članovi Kluba mogu biti nazočni sjednicama Skupštine Kluba bez prava odlučivanja.

Točan broj članova Skupštine Kluba utvrđuje se prije svake sjednice Skupštine Kluba prema upisniku Redovitih članova kluba, kojeg vodi tajnik Kluba.

.

Članak 26.

Skupština se može održati ako je nazočna 1/5 od ukupnog broja članova Skupštine i donositi odluke većinom glasova nazočnih članova Skupštine, ako ovim Statutom nije drugačije određeno

Glasovanje na sjednici Skupštine može biti javno ili tajno, o čemu odluku donose nazočni članovi Skupštine javnim glasovanjem na početku sjednice. Sjednici Skupštine mogu prisustvovati i pozvani gosti, ali bez prava odlučivanja.

Članak 27.

Skupština Kluba:

 • utvrđuje politiku razvitka Kluba,
 • usvaja  Statut Kluba i njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje,
 •   bira i razrješava druga tijela Kluba,
 •    odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice i druge oblike udruživanja
 • usvaja plan rada i financijski plan rada za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu

   za prethodnu kalendarsku godinu,

 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine

    Kluba, donosi odluku o statusnim promjenama

 • donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba,
 • bira i razrješuje dužnosti članove Predsjedništva i Nadzornog odbora,
 •       daje smjernice za rad Kluba,
 • osniva i bira odbore,  komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke,
 •   odlučuje o isključenju iz članstva Kluba kao drugostupanjsko tijelo po odluci  Predsjedništva
 • odlučuje o dodjeljivanju zvanja počasnog člana,
 •  odlučuje o dodjeljivanju pohvala i nagrada,
 • odlučuje o prodaji objekata u vlasništvu Kluba,
 • raspravlja o radu Predsjedništva i drugih organa između dvije sjednice Skupštine i

    donosi zaključke o njihovom radu,

 • donosi odluke o osnivanju trgovačkog društva,
 •    obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

Članak 28.

Sjednica Skupštine može imati i svečani karakter, te se ona saziva u povodu nekih naročito značajnih i svečanih događaja za Klub.

Sjednica Skupštine može biti sazvana i povodom nekog izvanrednog događaja.

Svečanu sjednicu Skupštine ili u povodu nekog izvanrednog događaja saziva Upravni odbor po kratkom postupku i bez predviđenih formalnosti.

 1. Predsjedništvo

Članak 29.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo.

Članak 30.

Predsjedništvo ima 7 (sedam) članova. Članove Predsjedništva imenuje Skupština iz redova redovitih članova kluba.

Članovi Predsjedništva imenuju se na 4 godine i mogu biti ponovno izabrani.

Čanak 31.

Sjednice Predsjedništva saziva i rukovodi radom predsjednik kluba.

U slucaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, radom Predsjedništva rukovodi dopredsjednik.

Sjednice Predsjedništva održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Članak 32.

Predsjedništvo može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje vise od polovine ukupnog broja članova Predsjedništva.

Odlučuje većinom glasova svih članova, javnim glasovanjem, osim u slučaju kada se odluči o pojedinom pitanju glasovati tajno.

Članak 33.

Predsjednistvo je nadležno da:

– provodi politiku razvoja veslačkog sporta u Klubu, a koju je utvrdila Skupština,

– priprema prijedloge Statuta i drugih akata za Skupštinu,

– donosi akte iz svoje nadležnosti, posebno o naknadama, nagradama i potporama, te besplatnom korištenju objekta i opreme,

–  priprema i organizira sjednice Skupštine,

– podnosi izvjesća Skupštini Kluba,

– priprema prijedlog planova i programa, među kojima i Financijski plan, priprema zavrsnog računa, te izvješća za Skupštinu,

– izvršava Financijski plan Kluba, odlučuje o raspodjeli i dinamici korištenja srestava, a u skladu s prilivom sredstava,

– izvršava planove Kluba, a prije svega Plan sportskog pogona,

– upravlja pokretnom i nepokretnom imovinom Kluba,

– osniva stalna ili povremena radna tijela Kluba,

– odlučuje o organizaciji i načinu obavljanja stručno tehničkih i administrativnih poslova, te pomoćnih poslova za potrebe Kluba,

– obavlja i druge poslove određene Statutom, drugim aktima, te odlukama Skupštine.

Članak 34.

Predsjednistvo je za svoj rad odgovorno Skupštini.

Skupština može opozvati i cijelo Predsjedništvo, ako se utvrdi da zbog neodgovornosti, neažurnosti i neznanja u provedbi usvojenih planova i programa otežavaju rad i djelovanje Kluba, odnosno ostvarivanje razvojne politike.

Ako se broj članova Predsjedništva smanji iz bilo kojeg razloga, Predsjedništvo može kooptirati nove članove iz redova redovitih članova kluba do najviše jedne trećine članova predsjedništva. Mandat kooptiranih traje do isteka mandata ostalih članova Predsjedništva.

 1. Predsjednik i dopredsjednik Kluba

Članak 35.

Klub ima predsjednika i dopredsjednika. Predsjednika i dopredsjednike bira javim ili tajnim glasovanjem predsjedništvo na prvoj sjednici nakon izborne skupštine.

Biranje predsjednika obavezno se ponavlja svake četiri godine i može biti ponovno izabran.

U slučaju ostavke predsjednika ili opoziva od strane predsjedništva zbog opravdanog razloga predsjedništvo će izabrati novog predsjednika iz redova predsjedništva. Mandat novog predsjednika traje najdulje do trajanja mandata predsjedništva.

Članak 36.

Predsjednik:

– zastupa Klub u okvirima nadležnosti utvrđenih ovim Statutom i drugim općim aktima Kluba.

– saziva i predsjedava sjednicama Predsjedništva,

– potpisuje korespodenciju Kluba, akte koje donosi Skupština ili Predsjedništvo, kao i dokumente financijsko-materijalnog poslovanja Kluba,

– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Predsjedništvo.

– brine o poznavanju javnosti s radom Kluba.

Članak 37.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik.

 1. Tajnik

Članak 38.

Tajnik:

– vodi registar članova,

– zastupa Klub u okvirima koje mu povjeri Predsjedništvo, odnosno predsjednik Kluba,

priprema materijale za sjednice,

– potpisuje poslovnu dokumentaciju, supotpisuje i daje naloge u smislu realizacije planova i programa kao i financijskog plana,

– vodi administrativno-tehničko poslovanje Kluba,

– obavlja i druge poslove.

Članak 39.

Tajnika imenuje Predsjedništvo na mandat od 4 godine. Za svoj rad odgovoran je predsjedniku Kluba i Predsjedništvu.

Tajnik ima obvezu sudjelovati u radu svih organa Kluba.

Članak 40.

Tajnik može biti razrješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je izabran. lnicijativu za razrješenje mogu dati najmanje 3 člana Predsjedništva ili Nadzorni odbor, uz pismeno obrazloženje. Odluku o razrješenju, donosi predsjedništvo Kluba.

 1. Nadzorni odbor

Članak 41.

Nadzor nad radom, odnosno poslovanjem Kluba, vrši Nadzorni odbor. Nadzorni odbor ima tri člana.

Članove nadzornog odbora imenuje Skupština.

U Nadzorni odbor ne mogu se imenovati članovi Predsjedništva.

Na prvoj sjednici članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika iz svojih redova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine. Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova članova Nadzornog odbora

Članak 42.

Nadzorni odbor:

– kontrolira provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Kluba,

– vrši kontrolu izvršenja zakonskih, ugovornih i drugih obveza Kluba, posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje Kluba, predlaže mjere koje bi trebalo poduzeti za spriječavanje i otklanjanje nepravilnosti u radu,

– poduzima i druge mjere u svezi sa svojim djelovanjem u Klubu.

Članak 43.

O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor obaviještava organ u cijem je radu nastala nepravilnost. Ako se nepravilnost ne otkloni, Nadzorni odbor je duzan o tome izvijestiti Skupštinu Kluba i tijelo državne kontrole i inspekcije.

Svi organi Kluba dužni su Nadzornom odboru pružiti sve tražene i potrebne podatke, omogućiti uvid u dokumentaciju i osigurati uvjete za rad.

 1. Stegovna komisija

Članak 44.

Članovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom i drugim aktima.

Stegovni postupak provodi stegovna komisija sastavljena od tri člana koje bira i opoziva Skupština.

Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Predsjedništvo, Nadzorni odbor ili najmanje 1/10 članova Skupštine.

Članovi Stegovne komisije biraju se iz redova redovitih članova, a koji nisu članovi Predsjedništva.

Mandat članova Stegovne komisije traje 4 godine.

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:

– opomena

– isključenje iz Kluba

Odluke se donose većinom glasova članova Stegovne komisije.

Članak 45.

Protiv odluke Stegovne komisije može se u roku od 15 dana, racunajuci od dana dostave odluke, podnijeti zalba Skupštini.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.

 1. MATERIJALNO – FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 46.

Imovinu Kluba čine nekretnine i pokretne stvari na kojima je Klub stekao pravo korištenja ili vlasništva, na temelju zakona, valjanog pravnog posla ili na drugi način u skladu sa zakonom (npr. ugovor o zakupu sportskog objekta).

Materijalnu osnovicu Kluba čine i prava, te novčana sredstva stečena na osnovi zakona ili u skladu sa zakonom.

Imovinom Kluba upravlja Predsjedništvo.

Članak 47.

Radi provođenja svojih djelatnosti, a prema utrvđenim planovima, Klub može stjecati prihode:

– od članarine,

– iz sredstava proračuna Grada Zagreba,

– donacijom i sponzorstvom,

– iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Ostvarena sredstva koristit će se isključivo za unapređenje djelatnosti u Klubu.

Članak 48.

Raspodjela ostvarenih sredstava vrši se financijskim planom Kluba, a u skladu s usvojenim programom rada. Ove akte donosi Skupština.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je Predsjedništvo Kluba.

Usvojeni financijski plan može se u toku godine mijenjati.

Po završetku godine Skupština usvaja zaključni račun.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Nadzorni odbor podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

 1. PRIZNANJA

Članak 49.

Klub može pismeno, diplomom ili posebnim priznanjem, kao i drugim nagradama, pohvaliti ili nagraditi svoje članove, prijatelje Kluba ili pravne osobe, za osobnu aktivnost, angažiranje i pomoc na realizaciji usvojenih planova i programa.

Gore navedena priznanja i nagrade dodjeljuje Skupština Kluba na prijedlog Predsjedništva. Način dodjele, kriterije, odnosno način predlaganja, regulirat će se Pravilnikom koji donosi Predsjedništvo.

VII.     PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Klub prestaje s radom ako to odluči Skupština natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova Skupštine, te u slučajevima propisanim zakonom.

U slučaju prestanaka Kluba o njegovoj imovini odlučuje Skupština, odnosno Predsjedništvo, sukladno zakonu i drugim propisima.

U slučaju prestanka Kluba predsjednik je dužan podnijeti zahtjev nadležnom organu za brisanje Kluba iz registra udruženja građana.

Članak 51.

Prijedlog Statuta priprema Predsjedništvo i na prikladan način upoznaje članove Kluba sa predloženim materijalom. Nakon rasprave koja traje najmanje 8 dana, upućuje ga Skupštini na usvajanje.

Statut donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

Tumačenje odredaba  Statuta daje Skupština.

Članak 52.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Kluba donesen 26. svibnja 2006.

Članak 53

Stupanjem na snagu ovog Statuta, svi punoljetni i punopravni sadašnji članovi postaju redoviti članovi kluba.

Članak 54.

Svi opći akti Kluba uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 55.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 25.09.2015.

                                                                                                            PREDSJEDNIK

                                                                                                            Ante Ramadan