Na temelju Odluke Predsjedništva Veslačkog kluba Zagreb, od 11. prosinca 2019. godine, a sukladno članku 23., 24. i 25. Statuta Veslačkog kluba „Zagreb“, dostavlja se:

P O Z I V

članovima na sjednicu Skupštine Veslačkog kluba „Zagreb“, koja će se održati u
subotu, 21. prosinca 2019. godine u 19.00 sati, u prostorijama kluba, Veslačka 27.

Za sjednicu Skupštine Veslačkog kluba Zagreb predlaže se slijedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje skupštine i odabir radnih tijela skupštine.
1.1 Radnog predsjedništva
1.2 Zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
1.3 Verifikacijske komisije
1.4 Izvješće Verifikacijske komisije
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
3. Predstavljanje i usvajanje financijskog plana za 2020.g
4. Razno, svečani dio sjednice i dodjela nagrada

U Zagrebu, 11. prosinca 2019. godine
Za Predsjedništvo VK Zagreb

Krešimir Lušić
predsjednik