Temeljem članka 16. stavak 1. Odluke o načini upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/10,12/10, 5/11, 15/11, 22/15, 25/15, 2/17 i 9/17) i članka 14. Ugovora o zakupu sportske građevine Veslački dom „Zagreb“, od 19.10.2010. i Anex-a ugovora o zakupu sportske građevine od 13.11.2015., odlukom Predsjedništva Veslačkog kluba„Zagreb“, donesenoj na 2. sjednici, 24.04.2018. godine, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u podzakup poslovnog prostora u okviru sportske građevine Veslački dom „Zagreb“ , Veslačka 27, Zagreb, – namjena uredska.
1. Raspisuje se Javni natječaj prikupljanjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama za davanje u podzakup zatvorenog poslovnog prostora površine 132 m2 u sportskoj građevini Veslački dom „Zagreb“ , Veslačka 27, Zagreb, namjene uredska.
2. Početni iznos mjesečne podzakupnine iznosi 1.050,77 kuna + režijski troškovi poslovnog prostora. Ponuđeni iznos mjesečne podzakupnine u nominalnom iznosu, mora biti veći od početnog.
3. Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju prethodno uplatiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa podzakupnine na račun Veslačkog kluba „Zagreb“,
IBAN: HR7423600001101405326, otvoren kod Zagrebačke banke d.d.
4. Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju priložiti dokaz o financijskoj stabilnosti. BON 1 i BON 2 ili SOL 1 i SOL 2 obrazac od poslovne banke gdje imaju otvoreni žiro račun ne stariji od 30 dana prije dana objave natječaja.
5. Poslovni prostor se daje u podzakup s vremenom trajanja do isteka Anexa ugovora o zakupu sportske građevine odnosno do 15. listopad 2020. godine.
6. Pisane ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja treba predati u roku, preporučeno putem pošte ili neposredno predati u prostorijama Veslački dom „Zagreb“ , Veslačka 27, Zagreb u zatvorenoj omotnici s naznakom ”Ponuda za podzakup poslovnog prostora- ne otvarati”.
7. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od objave natječaja u tisku. Krajnji rok za dostavu ponuda je zaključno sa 28.05.2018. do 11 sati, bez obzira na način dostave.
Javno otvaranje ponuda biti će 28.05.2018. u 11.30 sati, u prostorijama Veslački dom „Zagreb“ , Veslačka 27, Zagreb.
Objava rezultata Javnog natječaja biti će na oglasnoj ploči/web stranici Veslačkog kluba „Zagreb“.
Cjelovit tekst javnog natječaja nalazi se na oglasnoj ploči/web stranici Veslačkog kluba „Zagreb“.
Predsjedništvo Veslačkog kluba „Zagreb“, Zagreb